Velkommen til Sorø Vandløbslaug.

 

Sidste nyt:

 

20/2 2023

Formandsberetning i Sorø vandløbslaug

Det er virker jo som en hel ny fornemmelse efter 2 år med corona at vi kan holde en generalforsamling hvor der kan komme medlemmer med og det gør det så åbenbart også for medlemmerne, for det er jo kun den hårdeste kerne af vores medlemmer der er mødt op.

Enden er folk ligeglade med afvanding og vandløbsvedligeholdelse eller også har vi i bestyrelsen bare gjort vores arbejde så godt, at der ikke er nogen steder i Sorø kommune der er nogen som helst problemer med afledning af vand. Jeg vælger selvfølgelig at tro på det sidste scenarie.

Vi har i bestyrelsen valgt at lave en spare generalforsamling, da vi mente at vi ikke rigtigt kunne forsvare af have udgifter til 2 indlægsholdere med så få tilmeldte.

Vi har i bestyrelsen i år arbejdet med det nye regulativ for Åmoseå, der blev sendt et skriv ud fra Erik Blegmand fra VKST først i januar i år, hvor der er lavet en kort gennemgang af hvor vi er nået til (bilag 1)

Og hvis vi skal tage det lidt i rækkefølge, tog bestyrelsen den 9/6 på sommertur ved Gyrstinge sø, de sidste 2 år har der ikke været nogen sommer tur pga. corona (bilag 2)

Kommunen sendte 3 nye regulativer i høring i august måned Veddeløbet, Æskemoseå og Stokholtsrenden. Vi var lidt pressede i bestyrelsen over det, da vi alle var lidt ophængt på arbejdet (bilag 3) så vi blev enige om at spørge om Mikael Kirkhoff Samsøe fra VKST kunne lave høringssvar for vandløbslauget, det ville han gerne. Vi fik nogle gode høringssvar afleveret til tiden og til en rimelig pris, i bestyrelsen blev vi enige om det ikke var sidste gang vi valgte den løsning

Vi har hvert år vores kommune møde, i år var det 7/11 før mødet har vi sendt vores spørgsmål frem så de der er på sagen, kan være med på mødet, eller der er et skriftlig svaret som vi kan få udleveret og drøfte på dagen. Vi er i bestyrelsen meget glade for det møde hvert år med kommunen, vi mener det er en af grundende til at der er så god en dialog mellem vandløbslauget og medarbejderne i kommunen

På årets møde havde vi forberedt følgende spørgsmålet (bilag 4) (vi gennemgår nogle af spørgsmålene)

Som vi fik lovet på kommunemødet kom der et par vandløb mere Galtebjerggrøften og Lyngbækken i høring og dem sendte vi også ud til Mikael Samsøe på VKST så han kunne lave høringssvar til dem også, vi fik et udkast til gennemlæsning men allerede næste morgen fik vi nyt fra Mikael igen (bilag 5). Vi fik sendt de to opdaterede høringssvar og det afventer vi kommunens svar på

Der har kun været 2 vandsyn i år et på Gartnerranden i Fjenneslev, her nåede vi/jeg ikke med, men ud fra referatet og fra samtale med Martin fra Sorø kommune var der ikke noget at komme efter på den strækning. Det andet var Veddeløbet det var jeg med ude på, der var der tvivl om brøndene var renset og hvor brøndene var. På vandsynet fandt vi kun 3 ud af de 9 brønde så Per Brandt lovede at få de sidste brønde fundet og renset hvis det var nødvendigt, det kunne Per også sagtens love for han gik på pension få dage efter og så fik Martin også den opgave over i sin stak af opgaver, Martin har været hurtig til at få fundet brøndene og de ser alle fine ud og har fået GPS koordinater så vi kan finde dem en anden gang (bilag 6). Ros til Martin for det.

Her i det nye år bliver de sidste regulativer fra Sorø kommune der er i høring gjort færdige og der skal vi selvfølgelig nok følge op på vores høringssvar, og så bliver der en lang pause med høringssvar til Sorø kommune, men der er et stort arbejde som fortsætter med Åmoseå regulativet der skal laves meget arbejde og nok også bruges nogle penge på hjælp til opgaven inden vi kommer i mål med det.

Det var alt jeg havde at sige i aften, tak for god ro og orden under beretningen

Formand for Sorø Vandløbslaug

Christian Moeslund Larsen

 

Bilag 1

Status for nyt vandløbs-regulativ for Åmose Å

I 2015 fastslog Miljø- & Fødevareklagenævnet i en vandløbssag rejst af Gefion og Holbæk Ålaug, at vandløbsregulativet for Åmose Å er ulovligt på strækningen Sandlynge Å til Bromølle. Klagenævnet pålagde Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommune at få udarbejdet et nyt og lovligt vandløbsregulativ for strækningen.

I 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af grønne organisationer og lodsejerrepræsentanter som over et år fik mulighed for at give indspil til udformningen af et nyt regulativ. Lodsejerne var repræsenteret ved Gefion (VKST), Sorø Vandløbslaug og Holbæk Ålaug. En enig arbejdsgruppe har siden anbefalet kommunerne, at det fremtidige vandløbsregulativ skal være et Q/H regulativ.

I forbindelse med regulativarbejdet er vandløbet blevet målt op i 2021, ligesom der er målt sammenhængende værdier af vandføring og vandstande, som skal anvendes til at beregne de fremtidige kravkurver. I den forbindelse har Ålauget påpeget, at de angivne kontrolvandstande på de nuværende skalapæle også skal være overholdt i et nyt regulativ – det vil sikre lodsejerne den samme vandføringsevne. Vi frygter dog lige nu, at kommunerne vil se bort fra dette krav.

Der er nu gået mere end 7 år siden regulativet blev kendt ulovligt, og det ser ud til, at kommunerne snart kommer med et udkast til nyt vandløbsregulativ for Åmose Å. Når der foreligger et nyt udkast til regulativ vil VKST, Sorø Vandløbslaug og Holbæk Ålaug i fællesskab indkalde til et lodsejermøde. På mødet vil vi fortælle hvad vi har kæmpet for at få skrevet ind et det nye regulativ, og vi vil orientere om vores holdninger og syn på eventuelle mangler og fejl i et nyt regulativ.

Vi forventer at kommunerne offentliggør et nyt regulativ i løbet af 2023.


Med venlig hilsen

Erik Hansen Blegmand
 

Bilag 2

Skærmbillede 2023 03 08 220414

Skærmbillede 2023 03 08 220446

Skærmbillede 2023 03 08 220514

Skærmbillede 2023 03 08 220537

 

Skærmbillede 2023 03 08 220626

 

 

Formål:

Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Sorø Kommune.

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af tilstødende arealer, kældre og landbrugsjord.

Interesserne varetages via dialog med vandløbsmyndigheden, opfølgning af vandløbsregulativer, kontrol og vejledning.

Værsgo at gå lidt på opdagelse på hjemmesiden.